Утвърждавам:

Ваня Славчева-директор

 

ПРИЕМ

НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС

За учебната 2018/2019 година

Приемът на деца в първи клас става съгласно изискванията на Закон за предучилищното и училищното образование във връзка с чл.44, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование , Правилника за дейността на ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“,с.Нови хан и Протокол №2 /23.03.2018г. от Заседание на Обществения съвет към училището.

КРИТЕРИИ:

-деца, живеещи в село Нови хан;

-братя и сестри на обучаващи се в училището;

-деца на учители и служители в училището;

-деца, завършили подготвителна група в ДГ „Детелина“,с.Нови хан или други детски градини на територията на общината;

-деца, живеещи в комплекс „Сентрал парк, с.Нови хан;

-деца, живеещи в СОДР „Св.Николай“ в с.Нови хан.

ЗАПИСВАНЕ:

  • Заявление от родителите / по образец/;
  • Акт за раждане на детето за проверка на данните;
  • Оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас.В случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират това обстоятелство.