ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ СЕ ВКЛЮЧИ В ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ се включи в Европейски проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Реализацията на Дейност 2 е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучения от разстояния в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.

        В нашето училище бяха сформирани две групи по седем ученици от първи клас, които преминаха през обучение, насочено към повишаване уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Първокласниците имаха възможността да се запознаят с различни платформи за онлайн обучение, разгледаха подробно функционалностите на  “Google Classroom” и приложиха на практика наученото.