Проекти

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда“.

За реализиране на ефективен образователен процес, в условията на целодневно обучение, значителен принос има възможността то да се осъществява в съвременна образователна среда. За целта чрез програмата се създават условия за атрактивно обзаведени помещения за дейности по интереси и за съвременни материали, книги и игри, стимулиращи личностното развитие на учениците.

Проект BG 05M2OP001-2-2.012-0001  „Образование за утрешния ден“

“Квалификация на педагогическите специалисти”

BG05M2OP001-5.001-0001
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Нови хан участва по три от дейностите на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

По дейност 1 училището предоставя 14 преносими технически устройства за ученици, които да бъдат използвани в образователния процес и в условията на кризи, с оглед осигуряване на непрекъснат образователен процес и създаване на технологичен фонд към училището. Като допълнение на технологичния фонд, предоставяме и 5 лаптопа за педагогически специалисти.

По дейност 2 се планира провеждане на обучение за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към дистанционно обучение. Дейността ще обхване ученици от първи клас, които трябва да осъществят прехода от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

По дейност 3 се предвижда провеждане на обучение за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици в ОРЕС.

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (ТВОЯТ ЧАС);

Схема “Училищен плод” и “Училищно мляко”

 Схемата за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в училищата подпомага приема на разнообразни храни, необходими за изграждането на здрав и жизнен организъм в най-интензивния период от неговото развитие. По този начин се придобиват знания и се създават навици, които спомагат за устойчиво следване и утвърждаване на здравословни принципи в храненето.

 

„Училищно мляко“ 

Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“,

„Твоят час“

Клуб „Сръчковци”